Empiri:

 • data
 • iagttagelser
 • udsagn
 • tekster eller kilder

- der kan refereres til, og som man kan have en argumenteret mening om, altså de materialer, som anvendes i en undersøgelse.

https://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Institutter/Ifki/Akademisk_Skriftlighed/Materialer/Handout/Empiri.ashx


Metode:

 • hvordan vil jeg løse problemet (Den ’fremgangsmåde’ der bruges i fagene – hvordan man griber tingene an?)
 • en arbejdsproces

Almindeligvis inddeler man de mange metoder i tre overordnede kategorier:

 • kvalitative
 • kvantitative
 • komparative metoder

En anden måde at opdele metoder på er:

 • empiriske metoder (produktion af egne data)
 • teoretiske metoder (spekulative overvejelser samt brug af andres data)

eller

 • Fortolkninger af meningssammenhæng (hermeneutiske metoder)
 • Beskrivelser af kendsgerninger (kvalitative og kvantitative data)
 • Forklaringer på kendsgerninger (fx årsagssammenhænge, strukturer)
 • Vurderinger (fx af et etisk eller hypotetisk forhold)

Teori:

 • et system af læresætninger og idéer, som ligger til grund for fx en videnskab
 • et ordnet sæt af begreber og udsagn, hvor mere komplekse (sammensatte) begreber defineres ud fra mere enkle, og mindre almene udsagn udledes af eller begrundes ud fra mere almene
 • et sæt af forestillinger og antagelser, der tjener til at forstå eller forklare virkeligheden
 • En abstrakt opfattelse af, hvordan noget hænger sammen. En teori består af generelle udsagn, som ikke går ned i enkelttilfælde.

Model:

Er et begrebsapparat, hvor relationen mellem de enkelte begreber er klart angivet og er en forenkling af virkeligheden.