Toulmins argumentationsmodel
Sproglig analyse > Argumentation > Toulmins argumentationsmodel